Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A CÉ(a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: link

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek
hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Járadi Gyula E.V.

Székhely: 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 31

E-mail: gyula.jaradi@cr34t1v3.hu

Telefon: +36 70 9427300

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot
közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.
cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie
e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele
JelszóA felhasználói fiókba biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy
személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi
érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely
személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,
elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési
kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli
bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.
§ (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja é rintett kezdeményezni:

– postai úton a 74520 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 31. címen,

– e-mail útján gyula.jaradi@cr34t1v3.hu
e-mail címen,

– telefonon +36 70 942 7300 a számon.

7. Az adatkezelé s jogalapja:

7.1.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

7.2.Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben azesetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3.A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4.A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öév alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

· az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.


Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása,
fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

FoxPost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Telefon: 06-1-999-0-369

Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület

E-mail: info@foxpost.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási
cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

V & Zs 98 Bt.

4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u 21

Telefon: +36 52 999 337

E-mail: info@szerverem.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott
valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő
működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az
adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy
az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart
az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt.

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Intézmény azonosító: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 99

E-mail: support@barion.com

ÁSZF:

https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név,
e-mail cím

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett
fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online
fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az
adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez
szükséges.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
„biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes
hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám,
dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid                 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,
amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az
előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő,
továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető
szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző
szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy
a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie
még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy
Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével
szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést
választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az
ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető
címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót
azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt
elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének
lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési
statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google
Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett
„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek,
így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal
létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére
kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google
a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő
továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.
Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat
arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a
honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával
összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által
továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k
tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával
megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes
körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

rlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó
előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben
az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges –
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAdatkezelés célja
Név, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail,
sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az
aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a
hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az
adatkezelés.

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban…

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a szemé lyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő
sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismerteté se:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja é rintett kezdeményezni:

– postai úton a 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 31. címen,

– e-mail útján gyula.jaradi@cr34t1v3.hu
e-mail címen,

– telefonon +36 70 942 7300 a számon.

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a
hírlevélről.

13. Az adatkezelé s jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

· az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nemtudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és-keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan
felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák
kezelése.

 

 

 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással
élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett
kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati
példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7)
bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a szemé lyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő
sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 31. címen,

– e-mail útján gyula.jarad@cr34t1v3.hu e-mail
címen,

– telefonon +3670 942 7300 a számon.

7. Az adatkezelé s jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy

· a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

· az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása,
illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok
törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfél kapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on
stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint
más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás
adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a
pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és
olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta (…)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, bele értve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

· Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hó napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hó nappal meghosszabbítható
. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán,késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre
állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a
személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását
kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és köz érthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi
tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét
és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott v égre, és ezeket az intézkedéseket az
  adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
  különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
  alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
  jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

· az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
  közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
  intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
  hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az
érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi
jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a
155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

X
To top